10. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 150-151-152-153-154 Cevapları

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Pazar, Mart 31, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

10. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 150-151-152-153-154 Cevapları

Sayfa 150

XIX.YÜZYIL BAŞLARINDA ASYA VE AVRUPA

SORU : Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda yapılan ıslahatların amaçlarının neler
olabileceğini araştırınız.

19.Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri:

Bu ıslahatlar Osmanlı devletinin parçalanmasını önlemek, Avrupalı devletlerin İmparatorluğun iç işlerine karışmasına engel olmak,Toplumsal huzuru ve barışı korumak için yapıldı. Ancak yapılan ıslahatlar imparatorluğun dağılmasını önleyemedi. Yapılan ıslahatlar iç kargaşayı daha da artırdı. 19.yy ıslahatları iç bunalımları sosyal, siyasal, hukuki yapıyı Avrupa’ya benzeterek aşmayı amaçlamıştır.

NOT: Tanzimat ıslahatları(1839-1876) devletin dağılmasını önleyemeyince Jön Türkler II.Abdülhamit’e I.Meşrutiyeti ilan ettirmiştir. Meşrutiyetle halk ilk defa yönetime katılmıştır. Türk tarihinin ilk yazılı Anayasası yürürlüğe girmiştir
SORU : 19 yüzyılda avrupa devletlerinde demokrasi anlayışının güçlenmesini sağlayan etkenler nelerdir

Milliyetçilik ve liberalizim.
Milliyetçilik ve liberalizim ,Avrupanın siyasi ve sosyal gelişimini yönlendirdi.Bu yüzyılda Avrupa’da
liberalizmin etkisi eşitlikte değil özgürlükte görüldü. Hükümdarların izledikleri mutlakiyetçilik zayıfladı
ve Avrupa ülkelerinde demokrasi anlayışı güçlendi.19. yüzyıl köleliğin kaldırılmasıyla ve çeşitli ülkelerde vatandaşlara eşit oy hakkı tanıyan politik eşitliğin tesis edilmesiyle kazanılacak olan eşit haklarının sonuçları için verilen mücadelelerle geçen bir dönem oldu.

 

SAYFA 151

XIX. yüzyıl başlarındaki Osmanlı Devleti’ni yukarıda adı geçen Avrupa devletleriyle siyasi ve
ekonomik özellikleri açısından karşılaştırınız

1-Osmanlı Devleti’nin Avrupa karşısında güç kaybetmeye başlamamış, buna karşın Avrupa devletleri giderek daha da güçlenmişlerdir.
2-Osmanlı Devleti topraklarını kaybederken, Avrupa Devletleri sömürge devletleri kurmuşlardır.
3-Osmanlı Devleti ekonomik yönden zayıflarken, Avrupa devletleri güçlenmiştir.
4-Osmanlı Devleti iç ve dış meselelerini kendi başına çözemiyordu.
5-Osmanlı devleti Avrupadaki gelişmelere ayak uyduramamıştır.
6-Avrupada demokrasi anlayışı güçlenmiştir.

Not : Bunlar bizim sizlere fikir vermesi için yazdığımız açıklamalardır..

 

SAYFA 152

sORU : II. Mahmut’a ait yukarıdaki görsellere bakarak XIX. yüzyılda
Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahatların niteliği hakkında
neler söyleyebilirsiniz?

Resme bakarak 2.Mahmut döneminde padişahın, eski dönem padişahlarının kıyafetlerini giymeyi bıraktığını, Avrupa tarzında giyinmeye başladığını söyleyebiliriz

SORU : Senediittifak’ı Padişah Yetkileri Açısından Değerlendiriniz

II. Mahmut Döneminde merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla ayanlarla Sened-i İttifak’ı imzaladı.(1808).Bu belge Osmanlı tarihinde padişahın yetkilerini sınırlayan ilk belgedir.

 

SAYFA 153

ESKİ DÜZEN-YENİ DÜZENLEME-GÜNÜMÜZDEKİ KARŞILIKLARI

Divanıhümayun- Nazırlıklar- BAKANLIKLAR

Sadrazamlık- Başvekâlet-BAŞBAKAN

Reisülküttab- Hariciye Nezareti-DIŞİLERİ BAKANI

Sadaret Kethüdası- Dâhiliye Nezareti-İÇİŞLERİ BAKANI

Darphane Hazinesi, Hazineiamire- Maliye Nezareti-MALİYE BAKANI

Vakıflar- Evkafıhümayun Nezareti- VAKIFLAR GENEL MÜDÜRÜ

Şeyhülislamlık- Babımeşihat Dairesi-DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

SORU :II. Mahmut’un İstanbul’a yapılan göçler için
aldığı önlemlerin sebepleri neler olabilir?

1-İstanbulda başıboş serserilerin toplanmasını önlemek için
2-İstanbulda Asayiş ve intizam bozulmasın diye
3-İstanbulun nüfusu artmasın diye
4-Köyden şehre göçü önlemek için

AÇIKLAMA : Bunlar bizim sizlere fikir vermesi için yazdığımız açıklamalardır..

SORU : Osmanlı Devleti’nin ıslahat çabaları sırasında askerî alanda yapılan ıslahatlara öncelik
vermesinin sebepleri neler olabilir?
Askerî alanda Batının çok gerisinde kalınmıştı.Çünkü devletin gelişiminin önündeki en büyük engel bozulan Yeniçeri Ocağıydı.
imparatorlara hâkim olan atalarımızın arkasındaki en büyük güç olan
yeniçeriler, artık zaptedilemez duruma gelmişti.

 

 

SORU :Metinden yola çıkarak II. Mahmut’un askerî alanda yaptığı yenilikleri aşağıdaki tabloya yazınız

II.Mahmut Islahatları:

Askeri Alanda Islahatlar:

1-Nizam-ı Cedit’in yerine Sekban-ı Cedit ocağı kurulmuştur.
2-Eşkinci ocağı kurulmuştur.

NOT: Bu iki ocak Yeniçerilerin baskısı ile kaldırılmıştır.
3-Yeniçeri ocağı kaldırılmıştır (1826)

NOT:Yeniçeri ocağının kaldırılması ile padişahın otoritesi yeniden sağlanmıştır. Islahatların önündeki büyük bir engel kaldırılmıştır. Yeniçeri ocağının kaldırılmasına Osmanlı tarihinde “Vakay-ı hayriye” (Hayırlı Olay) denir.
4-Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı ordu kurulmuştur.
5-Mekteb-i Tıbbiye açılmıştır. (Askeri Tıp fakültesi)
6-Mekteb-i harbiye açılmıştır. (Harp okulu)
SORU: II. Mahmut devrinde açılan okulların Osmanlı
eğitim sistemine hangi yenilikleri getirdiği
söylenebilir?

Eğitim ve KültürAlanındaYapılan Islahatlar

XIX. yüzyıl başlarında Osmanlı’nın eğitim sistemi çağın
ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmişti. II. Mahmut,
açtığı okullar ve yaptığı ıslahatlarla bu durumu düzeltmek
istedi. Medrese eğitiminin yanında yeni anlayışla eğitim
yapan okulların açılmasına öncelik verdi.

İstanbul’da kız ve erkek çocuklarına ilköğretim
zorunlu hâle getirildi.

İşlevini kaybeden Enderun’un yerine Devlet Adamı
yetiştirmek amacıyla Mektebimaarifiadliye açıldı.

Tercüme odaları kuruldu.

İlk defa yurt dışına öğrenci gönderildi.

Mektebi Tıbbiye (Tıp Fakültesi) açıldı.

Mektebi Harbiye (Harp Okulu) açıldı.

Mızıkayıhümayun (Bando ve Mızıka Okulu) açıldı.

Mektebiulumuedebiye ve Rüştiye adlı orta dereceli
okullar açıldı.

SORU : Avrupalı tüccarların Osmanlı
tüccarlarından daha az gümrük
vergisi ödemelerinin hukuki dayanağı
nedir?

Ekonomi alanındaki ıslahatlara en büyük darbe, 1838 yılında yapılan Balta Limanı Ticaret Antlaşması oldu. Bu antlaşma ile Osmanlı ülkesinde Tekel siste­mi ve iç gümrük yöntemi kaldırıldı. Diğer devletlere de bu imtiyazlardan yararlanma hakkı tanındı. İngiliz­lere verilen bu imtiyazlardan daha sonra diğer dev­letlerin de yararlanması Osmanlı ekonomisinin çökü­şünü hızlandırdı.

SORU : II. Mahmut döneminde yapılan ıslahatları aşağıdaki tabloda uygun yerlere yazınız

II.Mahmut Islahatları:

Askeri Alanda Islahatlar:

1-Nizam-ı Cedit’in yerine Sekban-ı Cedit ocağı kurulmuştur.
2-Eşkinci ocağı kurulmuştur.

NOT: Bu iki ocak Yeniçerilerin baskısı ile kaldırılmıştır.
3-Yeniçeri ocağı kaldırılmıştır (1826)

NOT:Yeniçeri ocağının kaldırılması ile padişahın otoritesi yeniden sağlanmıştır. Islahatların önündeki büyük bir engel kaldırılmıştır. Yeniçeri ocağının kaldırılmasına Osmanlı tarihinde “Vakay-ı hayriye” (Hayırlı Olay) denir.
4-Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı ordu kurulmuştur.
5-Mekteb-i Tıbbiye açılmıştır. (Askeri Tıp fakültesi)
6-Mekteb-i harbiye açılmıştır. (Harp okulu)

II.Mahmut’un İdari Islahatları:

1-Divan kaldırılarak yerine Nazırlıklar(bakanlıklar) kuruldu. Sadrazam Baş vekil oldu.
2-Yapılacak yeniliklerin planlanması için yeni meclisler ve Komisyonlar kurulmuştur. (Dar-ı Şura-i askeri, Meclis-i Vala-i , Ahkam-ı adliye v.s.).
3-Takvim-i Vekayi adlı ilk resmi gazete çıkartıldı.
4-Devlet memurları maaşa bağlandı.
5-Müsadere usulü kaldırıldı.
6-Memurların kılık kıyafeti yeniden düzenlendi.
7-İlk genel nüfus sayımı yapıldı.(Vergi asker kaynaklarını belirlemek için)
8-İlk Posta teşkilatı kuruldu. Pasaport usulü getirildi.
9-Padişah ilk defa yurt içinde geziye çıktı.
10-Muhtarlıklar kuruldu.
11-Devlet memurları hariciye ve dahiliye olmak üzere ikiye ayrıldı.

II.Mahmut’un Eğitim Alanındaki ıslahatları:

1-İlköğretim zorunlu hale getirildi.
2-Avrupa’ya ilk defa öğrenci gönderildi.
3-Avrupa tarzında eğitim veren Rüştiyeler ve idadiler açıldı.
4-Harp okulu ve Askeri Tıp fakültesi açıldı.(Mekteb-i Harbiye, Mekteb-i Tıbbiye).

 

 

 

 

 

 

Kategorisi Tarih • Tags: , , , , , , , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector