10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 121-122-123 Cevapları

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Pazar, Mart 3, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 121-122-123 Cevapları MEB

SAYFA 121

SORU: Belgrad’ın Kaybedilmesinin Osmanlı Devleti Açısından Sonuçları Neler Olabilir ? Belirtiniz.
Orta Avrupa’nın kilidi sayılan müstahkem Belgrad şehrinin 29 Ağustos 1521’de Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından Osmanlı Devletine katıldı.


Belgrad’ın stratejik olarak çok önemli bir yerdedir.
Belgrad’ın Avusturya’nın eline geçmesi bölgedeki güçler dengesinin Osmanlı Devleti’nin aleyhine dönmesine sebeb oldu.(Fransız tarihçisi Bernard Grenad, Karlofça antlaşması ile Asya’nın

üstünlüğünün Batı’ ya geçtiği anlamına geldiğini yazar) .Avusturya Belgrad’ı aldıktan sonra yönünü Balkanlara çevirdi.Osmanlı Devleti Avusturya’ya karşı yeni önlemler almak zorunda kaldı.

SAYFA 122

SORU : Osmanlı Devleti’nin İran Topraklarını Rusya ile Paylaşma Yoluna Gitmesinin Nedenleri Nelerdir?

Çünkü Osmanlı Devleti güç kaybediyordu.Artık eski gücünde değildi.Rusların yayılmasına engel olmak istesede buna engel olamıyordu.
Fransa’da araya girince Osmanlı Devleti İran topraklarını Rusya ile paylaşmak zorunda kaldı.

SORU : Toplumsal İhtiyaçların Sanata Yansıması İle İlgili Neler Söylenebilir ?

Osmanlı Devleti döneminde kamu yapıları inşa edilirken klasik dönemin mimarlarının genel yaklaşımı yüksek ve görkemli yapılar inşa etmek yönündeydi.
Malzeme olarak küfeki taşı ve mermerin sıklıkla kullanılmıştır.

Yukardaki III.Ahmet çeşmesinde çok çeşitli zevkleri, işçiliği ve motif bileşimlerini görebiliriz.İnce ve hassas bir ruha sahip olan Sultan III. Ahmet, Sadrazam Damat İbrahim Paşa ile uyum içerisinde çalışmış, bu sırada yaşanan Lale Devri’nde sanata, edebiyata ve toplumsal hayata özgün bir anlayış getirilmişti
Türk rokoko tarzının en güzel örneklerinden olan çeşmenin yapım tarihi 1729’dur. Mimar Ahmet Ağa tarafından yapılmıştır.Çeşme köşeleri yumuşatılmış dikdörtgen bir plandadır. Köşelerde sebiller bulunan çeşme üzeri ahşap saçaklı bir çatı ile kapatılmıştır. Üst örtüde dıştan görülebilen kubbeler sadece görünüm amacı ile yapılmıştır. On dört kıtalık Kayseri ve Halep kadısı şair Seyyit Hüseyin Vehbi bin Ahmet’e ait kaside, sebillerin ve her kenarda bulunan çeşmelerin üzerine ta’lik hatla yazılmıştır. Üstte mukarnaslı bir kuşak, onun üzerinde de çini bir kuşak yer alır. Bu çiniler hem klasik motifleri hem de lale ve akantüs yaprakları gibi Avrupai motifleri ihtiva eder. Vazo içindeki çiçek motifleri batılılaşma ile Osmanlı bezemesinde görülmeye başlamıştır. III. Ahmet kütüphanesinde de bu çeşmedekine benzer süslemeler yer almaktadır

SAYFA 123
SORU : Matbaanın Kullanılmaya Başlanmasının Etkilerini Yazınız?

Siyasi ve Kültürel : Yeni gelişmelerin yakından izlenmesini ve kültür hayatının canlanmasını sağladı.
Matbaa yazılı olan eserlerin daha kolay yaygınlaşmasını sağlamıştır. Böylece yazıya dökülen düşünceler daha geniş kitlelere ulaşabilmiştir.
Matbaa kültürel yaşamda yeniliklerin başlatıcısı olmuştur.
Kitabın ucuzlaması ve dağıtımının kolaylaşması din adamlarının ve soyluların bilgi üzerinde tekelinin kırılmasına yol açtı

 

Sosyal Ekonomik : Matbaa sayesinde kitap ve XIX. yüzyılda gazeteler daha ucuza halkın eline ulaştı.Kitaplar ucuzladığı için okuma yazma oranı arttı.
Matbaa yazılı olan eserlerin daha kolay yaygınlaşmasını sağlamıştır. Böylece yazıya dökülen düşünceler daha geniş kitlelere ulaşabilmiştir.
Matbaa, yazı aracılığıyla fiziksel varlık kazanan insan düşüncesinin hızlı ve daha kolay şekilde çoğaltılmasına yol açmıştır. Bilginin çok daha geniş insan topluluklarına yayılmasını ve düşüncenin özgürleşmesini sağlamıştır.
Kitabın ucuzlaması ve dağıtımının kolaylaşması din adamlarının ve soyluların bilgi üzerinde tekelinin kırılmasına yol açtı

 

 

Sağlık ve Eğitim : Matbaa sayesinde kitap ve XIX. yüzyılda gazeteler daha ucuza halkın eline ulaştı.Aynı bilginin değişikliğe uğramadan pek çok insana ulaşması sağlandı.

Matbaanın sağladığı en önemli kolaylık bilgiye ulaşmayı kolaylaştırması, ucuzlatması ve hızlandırmasıdır

Böylelikle, varlıklı olmayan insanlar için de kitap alıp okumak veya bilgiye ulaşmak lüks olmaktan çıktı; kitap geniş insan topluluklarına mal oldu.
Matbaayla birlikte bilgi üretimi ve yayımında kopukluklar ortadan kalktı. Bilgi üretimi ve dolaşımı bir süreklilik kazandı. Ayrıca, sözlü olan ve kaydedilmemiş bilgilerin yol açtığı unutma, çarpıtma, bozma ve güvensizlik yerini kesinliğe ve güvenirliğe bıraktı. Bilginin kaydedilmesi, kavramların anlamında ve kullanımında standartlaşmayı kolaylaştırdı.

SORU : 28 Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi’nin Osmanlı-Avrupa İlişkileri ve Islahat Hareketleri Üzerindeki Etkileri Neler Olmuştur?

Mehmet Çelebi ,1720 yılında bu görevde bulunduğu sırada Fransa’ya büyükelçi olarak gönderildi.
Dönüşünde, seyâhati sırasında gördüklerini bir kitap halinde padişaha sundu.
Kültürel münasebetlerin tesis ve tanzimi için Fransa’da tetkike girmiş
gibi görünen Yirmisekiz Çelebi’nin ayrıca bir de siyasi vazifesi
bulunmaktadır. Fransa ve ispanya ile tecavüzi ve tedafüi (kendini müdafaa
etme, koruma) bir ittifak akdini temin suretiyle Avusturya’ya karşı müttefik
bir hareket imkânı hazırlamak, ayrıca Osmanlı Devleti’nin Fransa’ya
Kudüs’te bulunan kutsal mezarın tamirine izin verdiğini bildirmektir.

Islahatlara etkileri

Deniz yoluyla Toulon’a gelen Elçi, kolera dolayısıyla uygulanan karantinayı kendi ülkesinde bilinmeyen tıbbi bir önlem olarak değerlendirir. Paris’e kadar olan yolculuğunda gördüğü kanalları, bakımlı yolları, başkente parlak bir törenle girişini, 12 yaşındaki kral XV. Louis tarafından kabul edilişini, onunla birlikte ava gidişini, gezdiği kale, kilise, saray ve bahçeleri, hayvanat ve botanik bahçelerini, tıbbiyeyi, halı imalathanesini, ayna fabrikasını, rasathaneyi, basımevini, izlediği opera gösterisini, kendisine yapılan görkemli ağırlamayı, saray çevresinde ve halk üzerinde uyandırdığı olumlu izlenimleri ayrıntılarıyla anlatır. Yapıtta öğrenmeye düşkün, meraklı, uyanık, hoşgörülü, yeniliğe açık bir yazarın eğilimleri kendini belli eder. Padişah III. Ahmet ve Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa’ya sunulan sefaretname, Lale Devri’nde uygulanan birçok yeniliğe esin kaynağı oldu.
28 Mehmet Çelebi`nin Fransa seyahati, Türkiye’deki batılılaşma sürecinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Mehmed Çelebi’nin gezip gördüğü şehirler, saraylar, parklar ve bahçeler hakkındaki izlenimleri, Osmanlı için model olduğu söylenebilir.
SORU : Lale Devri Islahatlarının Osmanlı Tarihine Etkileri Konulu Münazara Düzenleyerek Olumlu Olumsuz Etkilerini Yazınız?

OLUMLU ETKİLERİ

Paris,Londra ve viyane gibi avrupa başkentlerine geçici elçilik heyetleri yollanmış,böylelikle Avrupayı daha yakından tanıma imkânı sağlanmıştır.
Sayid Efendi ve İbrahim Müteferrika avrupadan matbaayı getirmişlerdir.
İlk kez çiçek hastalığına karşı aşı uygulanmıştır.
İstanbuldaki yangınları önlemek için yeniçerilerden Tulumbacılar adı verilen bir itfaiye ocağı kurulmuştur.
Çini atölyeleri açılmıştır.
Kağıt fabrikası açılmıştır.

OLUMSUZ ETKİLERİ

Batılılaşmaya yönelik büyük bir eğilim yaşanması.Kendi kültürümüzden koptuk.
Batı ürünleri,(yerli malı kullanmalıyız) Osmanlı ülkesine girmeye başladı.

 

Kategorisi Tarih • Tags: , , , , , , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector