10. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 118-119-120 Cevapları

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Pazar, Mart 3, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

10. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 118-119-120 Cevapları,Cevabı MEB

SAYFA 118

Çıkar İlişkisi ve Denge Politikası Nedir? Çıkar İlişkisi ve Denge Politikası Kavramlarını Açıklayarak Devletler Arası Politikaya Etkisi Nedir ? Araştırınız.

Çıkar İlişkisi :Bireylerin, toplumsal kümelerin ve tarihsel toplulukların özdeksel ve tinsel gereksinmelerini karşılayacağına inandıkları kişi ya da şeylerle ilişkisi; 2. Bireylerin, bu gereksinmelerini yansıtan amaçlı düşünce ve eylem yönelimleri.

 

Denge Politikası : Belirlenen amaç veya hedeflere ulaşmaya yönelik karar ve eylemlerde , Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması.

osmanlı devletinin zamanında ayakta biraz daha durabilmek için güçlü devletlere yanaşmasına verilen ad

osmanlı diplomasisinin 18 yüzyılın sonundan 1. dünya savaşı na kadar başarıyla izlediği politikadır. politikanın özü uluslararası ortamdaki denge ve dengesizlikleri lehte kullanarak elde edilebilecek azami faydayı sağlamak ya the uğranılabilecek minimum zararla karşılaşmaktır. osmanlı imparatorluğu ilk olarak ruslara karşı fransa ve ingiltere yes dayanmış, fakat mısır bunalımı gibi özel olaylarda fransa ve ingiltere yes karşı rusya nın desteğini almayı bilmiştir. 19 yüzyılın ortalarından itibaren ise osman topraklarında yayılmacı hevesleri olmayan almanya osmanlı nın desteğini aldığı avrupa gücü olmuştur

SORU : Haritayı inceleyerek Avrupa’da hangi devletlerin olduğunu tespit ediniz?

Habsburglar Devleti,İngiltere,Hollanda,Fransa,Bavyera,Kolonya,İspanya varisleri,İsveç Baltık Memleketleri,Rusya,Lehistan,Prusya,Danimarka,Saksonya

SORU : Bizim Ebedi Düşmalarımız ve Dostlarımız Yoktur, Sadece Ebedi Ülke Çıkarlarımız Vardır. Sözünden hareketler Avrupa Devletlerinin dış politikalarını tartışınız?

Bu söz eski İngiliz başbakanlarından Lord Palmerston’ a aittir.

Devletler, ulusal çıkarlarını gerçekleştirmek veya koruma amacına yönelik olarak hareket ederler. Ulusal çıkarlar, zamana ve gelişen olaylara göre süreklilik ve değişkenlik gösterir.
Başta ingilizler olmak üzere Avrupa Devletlerinin ve Amerika’nın devlet politikası budur.
Bu devletler için dost düşman ülke kavramı yok, zamana göre hangi ülke ile ortak çıkarları varsa, o devletle dost olma, millet ve devletine uymayan herhangi bir
durumda çıkarlar bitince düşman olma yoluna gitmişlerdir.Bu yüzden Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur.

SAYFA 119

Sayfa 119

SORU: Avrupa Devletlerinin Osmanlı Devleti Üzerinde İzledikleri Politikalar Hakkında Neler Söylenilebilir?

Devletler, ulusal çıkarlarını gerçekleştirmek veya koruma amacına yönelik olarak hareket ederler. Ulusal çıkarlar, zamana ve gelişen olaylara göre süreklilik ve değişkenlik gösterir.

Avrupa Devletleri, Osmanlı Devleti’ne karşı her zaman kendi ülkelerinin çıkarları doğrultusunda hareket etmişlerdir.
Ülkerinin çıkarları söz konusu olunca Osmanlı Devleti ile başka devletlere karşı ittifak kurmuşlar,yeri gelincede Osmanlı Devleti’ne savaş açmışlardır.

SAYFA 120

 

2.Konu III. Ahmet Dönemi

Hazırlanalım

SORU : Karlofça Antlaşması(1699), Osmanlı Devleti’nin Dış Politikasını Nasıl Etkilemiştir?
Karlofça Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı’da büyük miktarda toprak kaybettiği ilk antlaşmadır. Bu tarihten sonra imparatorluğun temel dış politikası kaybettiği toprakların geri alınması üzerine kurulmuştur.
Bu yüzden Rusya,Venedik ve Avusturya ile savaşlar yaptı.Fakat kaybettiği toprakları alamadığı gibi yeni topraklarda kaybetti.
Karlofça Antlaşması, 26 Ocak 1699 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile başlarında Avusturya Arşidüklüğü bulunan diğer Kutsal İttifak devletleri (Venedik, Lehistan ve Rusya) arasında imzalanmış olan bir barış antlaşmasıdır. Gerileme Dönemi’nin başlamasına sebep olmuştur.

 

SORU : III. Ahmet Döneminde Gerçekleşen Siyasi Olaylar Nelerdir?

Sultan III. Ahmet, ağabeyi Sultan II. Mustafa’nın tahttan indirilmesi üzerine 22 Ağustos 1703 tarihinde 30 yaşında iken Edirne’de tahta geçti

Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Prut Antlaşması’yla; Osmanlı İmparatorluğu Azak Kalesi ve çevresini alarak Rusları Karadeniz’den uzaklaştırmıştır. Osmanlı Devleti Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarıyla kaybettiği yerleri geri alma konusunda ümitlenmiştir. Ayrıca, Prut Savaşı sonunda Osmanlı – İsveç ilişkileri güçlenmiştir.
Sultan III. Ahmet’in padişahlığının ilk günleri, tamamen disiplinden çıkmış yeniçerileri yatıştırma gayretleri ile geçti. Ancak kendisini padişah yapan yeniçerilere karşı etkili olamadı. Sultan III. Ahmet’in sadrazamlığa getirdiği Çorlulu Ali Paşa, ona idari konularda yardımcı olmaya çalıştı, hazine için yeni düzenlemelerde bulundu ve Sultan III. Ahmet’e rakipleriyle mücadelesinde destek oldu.
Sultan III. Ahmet zamanında Rusya ile olan ilişkilerde gerginlik yaşandı. Bunun sebebi Rusya’nın Orta Asya üzerinde yayılma siyaseti izlemesi, balkanlardaki toplumları Slavlaştırmaya çalışması, açık ve sıcak denizlere inmek istemesiydi.

III. AHMET DÖNEMİ
*III.Ahmet’in çağdaşı Rus Çarı I.Petro: 1-Rusya’yı büyük bir devlet haline getirmek 2-Karadeniz’e inmek 3-Kırım’ı ele geçirmek 4-Balkanlardaki Ortodoksları himayesine almak

5-Lehistan üzerinde hakimiyet kurarak Baltık Denizi’ne açılmak istiyordu.

I.Petro ile başlayan bu Rus politikası Osmanlı-Rus savaşlarının ana sebebidir.

PRUT SAVAŞI
Tarihi: 1710

Taraflar: Osmanlı X Rus

Sebebi: 1-Lehistan’ın Rus hakimiyetine girmesi 2-Rusya’nın Balkanlardaki Ortodoksları Osmanlılara karşı isyana teşvik etmesi

Sonuç: Baltaca Mehmet Paşa Prut Antlaşması’nı imzalayarak savaşa son verdi.

PRUT ANTLAŞMASI
Tarihi:1711

Taraflar: Osmanlı- Rus

Maddeleri: 1- Azak Kalesi Osmanlılara teslim edilecek ( Karadeniz tekrar Türk gölü haline geldi.). 2-Ruslar İstanbul’da daimi elçi bulundurmayacaklar. 3-Ruslar Lehistan’ın iç işlerine karışmayacaklar.

Önemi: Prut Antlaşması II. Viyana Kuşatması’ndan sonra Kutsal İttifak’a indirilen ilk darbedir. Ancak Ruslar antlaşma şartlarına uymamışlardır.

1716 OSMANLI –AVUSTURYA SAVAŞI
Sebep: Osmanlı Devleti Venedik’e ait Mora’yı alınca Karlofça Antlaşması’nın garantör devleti olan Avusturya Osmanlılara Mora’dan çekilmesi için ültimatom verdi. Osmanlı Devleti de Avusturya’ya savaş ilan etti.

Sonuç: Savaş Pasarofça Antlaşması ile son buldu.

PASAROFÇA ANTLAŞMASI
Tarih: 1718

Taraflar:Osmanlı-Avusturya

Maddeleri: 1-Mora Osmanlılarda kalacak. 2-Arnavutluk ve Dalmaçya kıyısındaki bazı kaleler Venedik’e bırakılacak. 3-Temeşvar Belgrat Banat Kuzey Sırbistan Eflak’ın batısı ( Oltu ırmağına kadar) Avusturya’ya bırakılacak.

Önemi:1-Osmanlılar Macaristan’ı tamamen kaybetti. 2-Pasarofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti batıda tarihinde uzun sayılabilecek bir barış dönemi yaşamıştır.

İSTANBUL ANTLAŞMASI
Tarih:1724

Taraflar: Osmanlı-Rusya

Önemi:1-İran’ın Kafkasya’daki toprakları Rusya ile Osmanlı Devleti arasında paylaşıldı.

2-Osmanlılar ile Ruslar arasında imzalanan ilk dostluk antlaşmasıdır.

LALE DEVRİ
1718 Pasarofça Antlaşması’ndan 1730 Patrona Halil isyanına kadar geçen döneme Osmanlı tarihinde Lale Devri adı verilir.

Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma hareketi Lale Devri ile başlar.

Eğlence dönemi olarak bilinen bu dönem Avrupa’ya yakınlaşma dönemi olarak da kabul edilir.

Dönemin padişahı III. Ahmed ve sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa barış yanlısı kişilerdi.

Lale Devri’nde:

1-Avrupa devletleri ile iyi ilişkiler içine girildi.

2-İlk defa Avrupa’ya elçi gönderildi.

3-Avrupalı devletlerin milli eğitim sistemleri kavranmaya çalışıldı.

4-İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi ilk Türk matbaasını kurdular (1727).

5-Tercüme kurulu oluşturularak bir çok eser Türkçe’ye tercüme edildi.

6-İstanbul’da yangınları söndürmek için Tulumbacı Ocağı kuruldu.

7-Yalova’da kağıt fabrikası kuruldu.

8-Fransız mimarisi örnek alınarak bir çok eser inşa edildi.(III.Ahmet Çeşmesi en güzel örneğidir.)

9-Tarihi eserlerin yurt dışına çıkışı yasaklandı.

PATRONA HALİL İSYANI
Tarih: 1730

Sebep: 1-Halktan ve esnaftan yeni vergilerin alınması. 2-Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın akrabalarını yüksek devlet görevlerine getirmesi.

Sonuç:1-III.Ahmet Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’yı ve yakınlarını idam ettirdi. 2-İsyancılar III. Ahmet’i tahttan indirip yerine I.Mahmut’u padişah yaptılar. 3-I. Mahmut Patrona ve adamlarını idam ettirdi (1731).

Önemi: Patrona Halil isyanı Lale Devri’ni sona erdirmiştir.
SORU : XVIII. Yüzyılın Başında Osmanlı-Rus İlişkilerini Osmanlı Devletinin Geleceğine Etkileri Açısından Değerlendiriniz?

Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Prut Antlaşması’yla; Osmanlı İmparatorluğu Azak Kalesi ve çevresini alarak Rusları Karadeniz’den uzaklaştırmıştır. Osmanlı Devleti Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarıyla kaybettiği yerleri geri alma konusunda ümitlenmiştir. Ayrıca, Prut Savaşı sonunda Osmanlı – İsveç ilişkileri güçlenmiştir.

 

 

Kategorisi Tarih • Tags: , , , , , , , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector