6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Çarşamba, Eylül 25, 2013 - Kaydet & Paylaş - 3 Comments

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Altın Kitaplar

Sayfa 11

BiRAZ DÜŞÜNELİM
1. Çevremizde yaşadığımız bir olay neden birçok kişiyi etkiler?

 

BİR OLAYIN ÇOK BOYUTLULUĞU:

Çevremizdeki bir olay yaşamın bir çok alanını etkiler. Örneğin mahallemize açılan bir okul o çevrede eğitimi (kültürel),etkiler, orada iş kollarının gelişmesini sağlar (ekonomik), insanların yaşamını etkiler (sosyal).


Meydana gelen ya da ortaya çıkan hâl, iş veya du­ruma olay denir. Her gün çevremizde birçok olay yaşanmaktadır. Bu olayların bir kısmına doğrudan tanıklık yaptığımız gibi, bir kısmını çevremizdeki in­sanlardan ya da televizyon ve gazete başta olmak üzere çeşitli iletişim araçlarından öğreniriz.

Evde, okulda, sokakta yaşanan olaylardan bazıları­nın içinde kendimiz de yer alabiliriz. Bu olaylardan bir kısmı ilgimizi çeker bir kısmı ise ilgimizi çekmez. İlgimizi çeken olaylar hakkında bilgi sahibi olmak isteriz. Olayın nedeni, kimler arasında yaşandığı ve sonucu hakkında bilgi sahibi olmaya çalışırız. Ör­neğin, Avrupa kupalarında mücadele eden futbol kulüplerimizin kimlerle maç oynayacağını bilmek ve seyretmek hepimizin ilgi duyduğu olaylardır.
Mahallede çıkan bir yangın hepimizin ilgisini çeker. Bu olay karşısında üzülürüz, ama yangının neden çıktığını öğrenmek istemeyebiliriz. Eğer yangın, ta­nıdığımız insanların evinde çıkmış ise bu olay daha çok ilgimizi çeker. Yaralanan olup olmadığını, yan­gının neden çıktığını öğrenmeye çalışırız.

Olayların Çok Boyutluluğu

Yaşadığımız olayın birden fazla nedeni ve sonucu olabilir. Çevremizde meydana gelen bir olay, yaşa­mın bir çok alanını içine alan etkilerde bulunabil­mektedir. Bu duruma olayın çok boyutluluğu denil­mektedir.

Örneğin erozyonun başlıca nedeni, toprağı koru­yan bitki örtüsünün yok olmasıdır. Bunun yanında; arazinin eğimi, toprağın yapısı, yıllık yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan müdahaleler gibi çeşitli nedenler de erozyonda etkili olmaktadır.

Erozyon, rüzgar ve yağmurun etkisiyle verimli top­rakları sürükleyerek, baraj göllerine, akarsu yatak­larına ve denizlere taşımaktadır. Bu durum Türki­ye’nin gıda açısından kendine yeterli bir ülke olma­sını tehlikeye düşürmektedir.

Erozyon, aynı zamanda toplumsal sorunların artması­na da yol açmaktadır. Tarım alanlarının veriminin azal­ması, doğduğu ve büyüdüğü yerde geçim şansı or­tadan kalkan insanların kentlere (şehirlere) göç etme­sine neden olmakta, bu durum da şehirlerde çeşitli alt yapı sorunlarının yaşanmasına yol açmaktadır.

Kentlere yoğun nüfus gelince, ortaya çıkan kalaba­lıklaşmanın maliyeti yüksek olmaktadır. Örneğin kent içi ulaşımda trafik sıkışıklığı ile hem zaman hem de akaryakıt israfı oluşmaktadır.

Yoğun nüfusun sebep olduğu konut krizi kira fiyatla­rını artırmanın yanında, arsaların da mafya müdaha­lesine açık hale gelmesine sebebiyet vermektedir.

Ayrıca kentlerde gecekondulaşmanın yoğun oldu­ğu yerlere okul, sağlık, yol, su, elektrik ve doğalgaz hizmetlerinin götürülmesinde gecikmeler yaşan­maktadır.

Kentlerin ölçüsüz ve aşırı bir şekilde büyümesinin bir diğer olumsuz etkisi de artan maliyetler nede­niyle ekonomik ve mali açıdan ek yük getirmesidir. Şöyleki; belirli bir büyüklüğü aşan mahalli idareler­deki iletişim güçlükleri, yoğun bürokrasi ve politik baskılarla artan personel sayısı verimliliği düşürür­ken, maliyetlerin artmasına neden olmaktadır.

Bu örnekte de görüldüğü gibi, bir olayın toplum ve birey açısından pek çok nedeni ve sonucu olabilir. Bu yüzden tanık olduğumuz olayları çok boyutlu olarak değerlendirmeliyiz.
2. Şu ana kadar sizi en çok etkileyen olay nedir? Sebepleri nelerdir?

Bu soruyu sayfa 11 deki çocuk gibi cevaplandıracaksınız. Sizlere hayatımızı etkileyen olaylar neler olabilir örnekler vereyim

1-Doğal felaketler yaşamak,deprem,sel,fırtına gibi.

2-Evi taşımak

3-Kazalar,ev,spor,trafik gibi

4-Okula başlamak

5-ölüm

6-Doğum
3. Sosyal bilgilerin yaşamımızdaki yeri nedir?

Sosyal bilgilerin yaşamımızdaki yeri

Sosyal bilgilerin hayatımızdaki yeri,Sosyal bilgiler dersinin önemi nedir,Sosyal bilgilerersinin faydaları

Dersin amacı bireyin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlamaktır.

1. Çevresini, yurdunu ve dünyayı tanır.

2. Yakın çevresinin ekonomik değerlerini ve ulusal kaynakları tanır.

3. Çevresinin ve yurdunun yönetim örgütlerini bilir.

4. Aile, okul ve toplum yaşamının dayandığı temel ilkeleri bilir.

5. Günlük yaşamında haritadan yararlanma yollarını kavrar.

6. Türklerin geniş bir alana dağılmış büyük bir ulus olduğunu kavrar.

7. Çevreyi koruma ve iyileştirme bilinci kazanır.

8. Ulusuna, bayrağına, askerine, ordusuna ve insanlığa sevgi, saygı duygularını geliştirir.

9. Sorumluluk alma, yardımlaşma ve beraber çalışmayı alışkanlık hâline getirir.

10. Ailesine, ulusuna, vatanına, Atatürk devrim ve ilkelerine bağlı, özverili, iyi vatandaş

olarak yetişir.

11. Toplumdaki bireylerle sosyal ilişkiler kurar.
4. Atatürk’ün açtığı Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun amaçları sizce
neler olabilir?

Atatürk ve sosyal bilimler: Sosyal Bilimler deyince aklımıza tarih, coğrafya, edebiyat, Türkçe,psikoloji,sosyoloji, sosyal bilgiler, vatandaşlık gibi konular aklımıza gelmelidir.

Atatürk ülkemizin geçmişini bilmemiz gerektiğini her defasında önemle vurgulamıştır. Çünkü tarihini bilmeyen toplumlar eski hatalarına tekrar düşebilirler. Atatürk  aynı zamanda dilimize de önem vermiş ve Türkçenin geliştirilmesi için çalışmıştır.

-          Türk Tarih Kurumu (TTK) : Türk Tarih Kurumunun amacı tarihimiz öğrenmek onu korumak , geliştirmek ve gelecek kuşaklara tarihimizi aktarmaktır. Bu amaçla Atatürk 1931 de Türk Tarih Kurumunu kurdurmuştur.

-          Türk Dil Kurumu (TDK): Amacı Türkçemizi korumak, onu geliştirmek ve doğru Türkçe kullanımını sağlayarak gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu amaçla Atatürk 1932 de Türk Dil Kurumunu kurdurmuştur.

-          Ayrıca Cumhuriyetin ilk yıllarında; Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi (DTCF), halk evleri açılmıştır.

KAVRAMLARIMIZ

Kavram : Basit bir fikri veya gerçeği veya bir grup şeyi soyutlayarak ifade eden terim.

Sarı, kırmızı, mavi….. bunların hepsini “renk “ olarak ifade ederiz. Renk kavramdır.

Bir sınıfta Öğrenciler Ali,ayşe vs. Hepsini birden  “öğrenci” olarak ifade ederiz. Öğrenci kavramdır.

Yürümek ,koşmak,oturmak kelimelerinin kavramı ise “hareket”tir.

Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken ya da çekebilecek nitelikte olan hertürlü eylem, hadise, vaka.

Kurum : 

Sözlükte “kurum” ne demek?
1. Kuruluş, müessese, tesis; kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, tekebbür, azamet.
2. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi insanlar tarafından oluşturulan şey, müessese: evlilik kurumu. aile kurumu .
3. Ocak bacalarında biriken ya da çevreye savrulan kalın iskurum

Bilim : 

Sözlükte “bilim” ne demek?
1. Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.
2. Matematik, geometri, gök bilimi ve tıp vb. bilgi dallarından her biri.
3. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma sürecibilim

Olgu :Olgu: Kolayca anlaşılabilir,kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir. Olgu kişiden kişiye değişmez.

Türkiye’nin  ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

İnsan canlı bir varlıktır.

Genelleme : Olgu ve kavramlardan daha kapsamlı bilgiler elde etmektir.

Görüş: Kişiden kişiye değişen ve insanların kendi düşüncelerini yansıtan bilgidir.

En iyi takım Fenerbahçe’dir.

Türkiye’nin en güzel ili Çorum’dur.

En çalışkan insanlar Türklerdir.

Sorumluluk : Kişinin kendi eylemlerini ya da kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyetsorumluluk

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA 1 : Sitemizde verdiğimiz cevaplar, sizlere yardımcı olmak, bir fikir edinmenizi sağlamak amacıyla kendi araştırmalarımız sonucunda yazılmıştır.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA 2 : Diğer sayfaları cevaplandırdıkça aşağıya yorum yaz kısmına sayfaların linkleri verilecektir.

Kategorisi Sosyal Bilgiler • Tags: , , , , , , ,

3 Responses to “6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları”

Comment from admin
Time 25 Eylül 2013 at 16:06

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12
http://www.odevcevaplari.com/sosyal/6-sinif-sosyal-bilgiler-ders-kitabi-cevaplari-sayfa-12/
6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13
http://www.odevcevaplari.com/sosyal/6-sinif-sosyal-bilgiler-ders-kitabi-cevaplari-sayfa-13/
6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14
http://www.odevcevaplari.com/sosyal/6-sinif-sosyal-bilgiler-ders-kitabi-cevaplari-sayfa-14/
6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16
http://www.odevcevaplari.com/sosyal/6-sinif-sosyal-bilgiler-ders-kitabi-cevaplari-sayfa-16/
6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17
http://www.odevcevaplari.com/sosyal/6-sinif-sosyal-bilgiler-ders-kitabi-cevaplari-sayfa-17/
6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 18
http://www.odevcevaplari.com/sosyal/6-sinif-sosyal-bilgiler-ders-kitabi-cevaplari-18/

Comment from yakaza
Time 09 Ocak 2014 at 22:01

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı SAYFA 58-59 Cevapları Altın Kitaplar

http://www.odevcevaplari.com/sosyal/6-sinif-sosyal-bilgiler-ders-kitabi-sayfa-58-59-cevaplari-altin-kitaplar/

Comment from yakaza
Time 25 Ocak 2014 at 07:12

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları MEB

http://www.odevcevaplari.com/sosyal/6-sinif-sosyal-bilgiler-ders-kitabi-sayfa-61-cevaplari-meb/

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector