Cumhurbaşkanının Yasama İle İlgili Görevleri Nelerdir

By yakaza - Tarihi : Cumartesi, Nisan 19, 2014

Cumhurbaşkanının Yasama Görevlerinden Değildir,Cumhurbaşkanının Yasama Yetkileri,Cumhurbaşkanının Yasama İle İlgili Görevleri Nelerdir,Cumhurbaşkanının Yasamaya İlişkin Görevleri,Cumhurbaşkanının Yasama İle İlgili Görev ve Yetkileri

Gerekli görmesi durumunda TBMM açılış konuşması yapmak,
Gerektiğinde TBMM’ni toplantıya çağırmak,
Yasaları yayımlamak,
Yasaları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ne göndermek,
Gerekli görmesi halinde Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları halkoyuna sunmak,
Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, TBMM İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil ve esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmak.

Kategorisi Sosyal Bilgiler • Tags: , , , , ,

Türkiye cumhuriyetinde yasa çıkarma yetkisi kime aittir

By yakaza - Tarihi : Cumartesi, Nisan 19, 2014

Türkiye cumhuriyetinde yasa yapma yetkisi kime aittir,Türkiye cumhuriyetinde yasama yürütme ve yargı,Türkiye cumhuriyetinde yasalar nasıl yapılır,Türkiye cumhuriyetinde yasama,Türkiye cumhuriyetinde yasaları kim çıkarır,Türkiye cumhuriyetinde yasa çıkarma yetkisi kime aittir,Türkiye cumhuriyetinde yasama görevini kim yapar,Türkiye cumhuriyetinde yasa yapma yetkisi

Devamını Okumak İçin Tıkla »

Kategorisi Sosyal Bilgiler • Tags: , , , , , ,

Büyük ünlü uyumuna uyan kelimeler

By yakaza - Tarihi : Cumartesi, Nisan 19, 2014

Büyük ünlü uyumuna uyan kelimeler

Büyük ünlü uyumu ya da kalınlık-incelik kuralı, Türkçe sözcüklerin ayırt edilmesinde kullanılan ses uyumlarından biri. Türkçedeki öztürkçe sözcüklere ait ortak bir özelliktir.

Kalınlık kuralı: Bir sözcüğün birinci hecesinde kalın bir ünlü (a, ı, o, u) bulunuyorsa, diğer hecelerdeki ünlüler de kalın olur:

adım, ağız, ayak, boyunduruk, burun, dalga, dudak, duvak, kırlangıç
İncelik kuralı: Bir sözcüğün birinci hecesinde ince bir ünlü (e, i, ö, ü) bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de ince olur:

beşik, bilezik, gelincik, gözlük, üzengi, vergi, yüzük

Kategorisi Türkçe • Tags: , , , ,

Sevgi ile ilgili ayetler ve hadisler

By yakaza - Tarihi : Cumartesi, Nisan 19, 2014

Kuranda sevgi ve kardeşlik ayetleri,Kuranda sevgi ve saygı ile ilgili ayetler,Kuranda sevgi ve merhamet örneği peygamber,Kuranda sevgi nedir,Kuranda sevgi kelimesi

MUHABBET

(المحبّة)

Sözlükte muhabbet (mahabbet) kelimesinin hub (hubb) kökünden isim olduğu belirtilmekte, hub ise kısaca “buğzun zıddı” olarak tanımlanmaktadır (Lisânü’l-ǾArab, “ĥbb” md.; Tâcü’l-Ǿarûs, “ĥbb” md.). Literatürde muhabbet ve hub ile meveddet ve vüd (vüdd) yaygın biçimde “sevgi” anlamında kullanılmakta, sevginin coşkulu şekli ise aşk kelimesiyle ifade edilmektedir. Tehânevî’nin vüd ile ilgili verdiği “seveni kendinden geçirecek derecede coşkulu sevgi” şeklindeki tanım (Keşşâf, II, 1470) daha çok aşk için uygun düşmektedir. Bazı âlimlere göre muhabbet “eğilim, meyil” mânasında iradenin eş anlamlısı olup “kişinin iyi olduğunu bildiği veya zannettiği şeyi istemesi” anlamına gelir. Bununla birlikte muhabbetin iradeden daha güçlü bir istek mânası içerdiği belirtilmektedir (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “ĥbb” md.; Tehânevî, I, 270). Semavî kitaplarda özellikle İncil ve Kur’an’da muhabbet üzerinde önemle durulmuş ve muhabbetin dinî hayatın temeli ve aslî unsuru olduğu ifade edilmiştir.

Devamını Okumak İçin Tıkla »

Kategorisi Din • Tags: , , , , ,

Kuranda temizlik kavramı ve temizlik çeşitleri hakkında ayetler

By yakaza - Tarihi : Cumartesi, Nisan 19, 2014

Kuranda temizlik kavramı,Kuranda temizlik ile ilgili ayteler,Kuranda temizlik kavramı ve temizlik çeşitleri,Kuranda temizlik kavramı ile ilgili ayetler,Kuranda temizlik hakkında ayetler,Kuranda temizlik ve temizlik çeşitleri,Kuranda temizlik çeşitleri,Kuranda temizlik anlayışı,Kuranda temizlik kavramı ve ayetler,Kuranda temizlik kavramı ve temizlik çeşitleri hakkında ayetler

Devamını Okumak İçin Tıkla »

Kategorisi Din • Tags: , , , , , ,
Protected by Copyscape Online Infringement Detector